Birou Executiv

Atribuţii

Atribuţiile Biroului Executiv:

 • asigură activitatea permanentă a Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi şi conduce şedinţele Consiliului Judeţean;
 • aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului;
 • întocmeşte rapoartele anuale de activitate ale departamentelor, pe care le supune votului Consiliului;
 • acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi;
 • execută hotărârile Consiliului;
 • elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
 • elaborează şi propune pentru discuţii, votare şi aprobare toate proiectele în plenul Consiliului Judeţean;
 • membrii Biroului Executiv coordonează şi răspund de activitatea în judeţ a comisiilor pe care le conduc;
 • membrii Biroului Executiv constituie prezidiul Consiliului Judeţean;
 • îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către Consiliul Judeţean.

Atribuţiile Preşedintelui sunt următoarele:

  • reprezintă Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
  • încheie contracte şi convenţii in numele Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi, aprobate în prealabil de Biroul Executiv;
  • propune Consiliului Judeţean şi Biroului Executiv modalităţile de aplicare şi urmărire a executării contractelor;
  • convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Judeţean şi ale Biroului Executiv Judeţean şi aduce la îndeplinire hotărârile acestora;
  • urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
  • conduce, controlează şi îndrumă activitatea vicepreşedinţilor, secretarului general, trezorierului şi personalului angajat;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de de Consiliul Judeţean ori de Biroul Executiv.

Preşedintele păstrează şi foloseşte ştampila Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi şi are drept de semnătură în bancă. Preşedintele poate mandata în scris pe oricare dintre membri Biroului Executiv pentru a realiza competenţele care îi revin sau numai o parte dintre acestea.

Atribuţiile trezorierului sunt următoarele:

 • gestionează patrimoniul şi păstrează evidenţa financiar-contabil;
 • centralizează cotizaţiile şi celelalte venituri ale Consiliului Judeţean al CMD Iaşi;
 • asigură activitatea administrativă;
 • fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • fundamentează şi propune Biroului Executiv Naţional al CMD Iaşi necesarul de personal de execuţie;
 • controlează bilanţurile anuale ale colegiului.

Leave a Comment

Din aceeasi categorie:
Birou Executiv

Biroul Executiv este format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar general şi un trezorier, aleşi pentru un mandat de 4...

Închide