COVID-19

Măsuri adoptate la nivelul CMSR referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19

Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR

Măsuri adoptate la nivelul CMSR referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19

Surse de informații oficiale referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-2)

În cadrul prezentei secțiuni pot fi consultate informații privind măsuri adoptate la nivelul corpului profesional referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum și informații actualizate periodic publicate de autorități competente cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și boala provocată de acesta, COVID-19.

Această secțiune este gestionată de Grupul de lucru de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR.

Dragi colegi, vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale și să verificați întotdeauna informațiile la care aveți acces.

 

Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și aprobarea Planurilor de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi și a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 din 11 martie 2020 s-a aprobat constituirea la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, format din membrii Biroului executiv național, având ca obiectiv formularea de recomandări și măsuri preventive și de protecție pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de medicină dentară, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor naționale și al colegiilor teritoriale, privind prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional.

Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu COVID-19 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi (anexa nr. 1 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu COVID-19 ca urmare a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional (anexa nr. 2 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Chestionar pacienti si insotitori

În scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea pacienților, a însoțitorilor acestora și a personalului medical și nemedical cu care aceștia interacționează în cadrul cabinetului stomatologic, vă recomandăm să solicitați pacienților și însoțitorilor acestora completarea unui chestionar cu privire la deplasările în străinătate efectuate de aceștia în ultimele 14 zile, la interacțiunea cu persoane infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (infecție COVID-19) sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus în ultimele 14 zile, precum și la prezentarea în ultimele 14 zilea a uneia sau a mai multor simptome asociate infecției.

Modelul chestionarului poate fi consultat aici.

Cuvântul Președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Dragi colegi,

Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi. Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții, cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare.

Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.

Vă mulțumesc!

Prof. dr. Ecaterina Ionescu

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16.03.2020 a Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României vă prezentăm în extras dispoziții care pot viza medicii stomatologi

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României poate fi consultat aici.

Starea de urgență este instituită pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, respectiv începând cu data de 16 martie 2020.

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

Extrasele din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 pot fi consultate aici.

Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă

Capitolul II – Domeniul economic

 • Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19 (art. 8)
 • beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii (art. 11)
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative (art. 12)
 • se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență (art. 14)

 Capitolul III – Domeniul sănătății

 • în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare (art. 16)
 • prelungirea aplicabilității actelor normative, cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, pe perioada stării de urgență, cu modificarea prevederilor, în caz de necesitate, după cum urmează (art. 17):
 1. serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
 2. serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
 3. decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat;
 4. decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;
 5. prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici.
 • pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020 (art. 23)
 • decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar (art. 24)
 • pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați (art. 25)
 • pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19 (art. 26)
 • prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale, iar cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și bugetele locale (art. 29)

 Capitolul IV – Domeniul muncii și protecției sociale

 • Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare (art. 30)
 • prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență (art. 31)
 • pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz, aceste persoane având dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege (art. 32)
 • instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului (art. 33)
 • prin excepție de la prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 (art. 37)
 • cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică (art. 38)
 • certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 39)
 • certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 40)

Capitolul V – Domeniul justiție

 • prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile (art. 41)
 • pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită, în condițiile prevăzute la art. 42 din anexa nr. 1 la Decret.
 • pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică (art. 45)

Capitolul VII – Alte măsuri

 • pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (art. 50)
 • organele de conducere ale profesiilor stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire (art. 51)
 • instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național. În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context (art. 54)
 • pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea petițiilor se dublează (art. 56)

 Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
 7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
 8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
 • urgențe de ordin I – pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
 • urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);
 • pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.
Instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020

Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pot fi consultate aici.

COVID-19 - Stiri oficiale

Potrivit mențiunilor din site-ul stirioficiale.ro, „o sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.”

Proiectul este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Site-ul stirioficiale.ro poate fi consultat aici.

Informare COVID – 19 – Grupul de Comunicare Strategică, 17 martie, ora 22.00

În data de 17 martie 2020 au fost adoptate o serie de măsuri generale, valabile pe teritoriul național, pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2. Măsurile adoptate pot fi consultate aici.

În cadrul acestor măsuri, prin Ordinul Comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74522/17.03.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru folosirea în cadrului sistemului sanitar al elevilor, studenților și medicilor rezidenți în contextul răspândirii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, au fost adoptate și o serie de măsuri de ordin medical, după cum urmează:

 • Începând cu 18 martie, rezidenții la specialitățile medicină de urgență, anestezie terapie intensivă, boli infecțioase, vor întrerupe stagiile de practică în toate celelalte secții în care sunt distribuiți și se vor prezenta până la ora 12.00 la centrele de îndrumare pentru includerea în turele și gărzile din secțiile a căror specialitate o urmează.
 • Rezidenții în specialitățile medicină de internă și medicină de familie întrerup de asemenea stagiile de pregătire și se vor prezenta la Direcțiile de Sănătate Publică în vederea repartizării la Serviciile Județene de Ambulanță, unitățile de primiri urgențe, camerele de gardă sau secțiile de spital, în funcție de necesități.
 • Rezidenții din alte specialități medicale decât cele enumerate până acum vor fi luați în evidență pentru a fi repartizați în funcție de necesități.
 • Rezidenții aflați în alte centre decât cele de îndrumare se vor prezenta la responsabilii de rezidențiat în vederea luării în evidență și repartizării în funcție de necesități.
 • În localitățile unde sunt mai multe spitale, rezidenții vor fi repartizați în funcție de nevoile fiecărei unități spitalicești, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică.
 • Programul de pregătire pentru obținerea atestatului în medicină de urgență prespitalicească va fi suspendat și cursanții se vor întoarce de urgență la unitățile de unde provin.
 • La nivelul fiecărui centru universitar, din cadrul facultăților de medicină, vor fi recrutați studenți, începând cu cei din anul patru, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă. Studenții recrutați desfășoară activități de sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Recrutări similare se vor face în fiecare județ unde există școli postliceale sanitare, începând cu cei din anul 2. De asemenea, elevi recrutați vor desfășura activități de sprijin doar în cazul depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Comitetele județene și locale de urgență se vor asigura de cazarea și hrănirea studenților și elevilor recrutați.

De asemenea, tot prin ordin al comandantului acțiunii a fost stabilit faptul că Institutul Național de Sănătate Publică este desemnat autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip de coronavirus.

Informații actualizate privind infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

Informații actualizate privind infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) publicate de Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind regiunile și localitățile din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19

Informații actualizate privind regiunile și localitățile din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19 pot fi consultate aici.

Informații actualizate pentru personalul medico-sanitar publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

Informații actualizate pentru personalul medico-sanitar publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații privind algoritmul de raportare privind COVID-19 publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

Informații privind algoritmul de raportare privind COVID-19 publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică din România pentru unitățile sanitare

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică din România pentru unitățile sanitare pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO)

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații tehnice privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO)

Informații tehnice privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză, precum și în alte limbi, conform mențiunilor din site-ul WHO.

Informații privind denumirea oficială a bolii și a virusului care a cauzat-o publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO)

Informații privind denumirea oficială a bolii și a virusului care a cauzat-o pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză, precum și în alte limbi, conform mențiunilor din site-ul WHO.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 la nivel mondial ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 la nivel mondial ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în Europa ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în Europa ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite ale Americii

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite ale Americii pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Grupul de Comunicare Strategică

VĂ RUGĂM SĂ VĂ INFORMAȚI DOAR DIN SURSE OFICIALE!

Comunicate de presă și buletine informative Ministerul Sănătății

Leave a Comment

Din aceeasi categorie:
Adresa CD facilitati cabinete stomatologice rev2

Propunere comisie financiar-contabila CMSR

Închide